Κορμπαλιστής κορδέλας τεμαχιστής

Σπίτι/Κορμπαλιστής κορδέλας τεμαχιστής