બ્લોગ

ઘર/બ્લોગ

6 ક્રિસમસ ગિફ્ટ રેપિંગ માટે સાધનો અને સામગ્રી હોવી આવશ્યક છે 2019

દ્વારા |2જી જાન્યુઆરી, 2019|Categories: અવર્ગીકૃત|

રજાઓ એક રોમાંચક મોસમ છે અને કુટુંબ અને મિત્રો માટે ભેટોની આપ-લે સાથે ક્રિસમસ વધુ અદ્ભુત છે.. ઉપહારો દરેકને આનંદ સાથે રજાઓની અપેક્ષા બનાવે છે. In my home we don't just [...]

ટિપ્પણીઓ બંધ પર 6 ક્રિસમસ ગિફ્ટ રેપિંગ માટે સાધનો અને સામગ્રી હોવી આવશ્યક છે 2019

""ઉપયોગમાં સરળ"" રિબન કટકા કરનાર

દ્વારા |1લી નવેમ્બર, 2018|Categories: અવર્ગીકૃત|

When you offer a gift to someone, you want to make sure everything is perfect. One of the most important factors that enhance your gift is the packaging. Gifts are special, regardless of the reason [...]

ટિપ્પણીઓ બંધ પર ""ઉપયોગમાં સરળ"" રિબન કટકા કરનાર

આરએસપીએસી

દ્વારા |25મી જૂન, 2018|Categories: 2018-6|Tags: , , , |

Gift wrapping is a special task that happens now and then. You could be wrapping gifts for the holidays, a friend's birthday, a family reunion, or for the love of your life. Experience will show [...]

ટિપ્પણીઓ બંધ પર આરએસપીએસી

Craft Ideas with Ribbon ShredderHow to Make Ribbon FlowersCraft Projects

દ્વારા |January 11th, 2018|Categories: Gift wrap idea|

Hi everyone! I want to share with you these awesome ribbon shredder that I found on www.ribbon-shredder.com They're so easy to use and they definitely make my presents stand out from the rest! Whether it's [...]

ટિપ્પણીઓ બંધ પર Craft Ideas with Ribbon ShredderHow to Make Ribbon FlowersCraft Projects

ગિફ્ટ રેપિંગ માટેના વિચારો: આ ક્રિસમસમાં તમારી ભેટો કેવી રીતે લપેટી

દ્વારા |September 8th, 2017|Categories: અવર્ગીકૃત|

If wе look оut for the mоѕt dіffеrеnt gіftѕ, thеn why nоt gift wrap thеm dіffеrеntlу tоо? Gіft wrарріng іѕ аѕ іmроrtаnt аѕ ѕеlесtіng thе most appropriate gіft. A well-wrapped gіft shows the person's еffоrtѕ [...]

ટિપ્પણીઓ બંધ પર ગિફ્ટ રેપિંગ માટેના વિચારો: આ ક્રિસમસમાં તમારી ભેટો કેવી રીતે લપેટી

How to Create a Dynamic Ribbon Shredder Flowers Bow?

દ્વારા |July 31st, 2017|Categories: 2017-2, How to|Tags: , , , , , , , |

What is Ribbon Shredder Flowers? And how to Create a Dynamic Ribbon Shredder flower Bow? You Will Need Ribbon stripper- (www.ribbon-shredder.com) Polyester ribbon - 2〃wide (two colours optional)(County Baskets) Double-sided tape Clear tape Scissors A modern [...]

ટિપ્પણીઓ બંધ પર How to Create a Dynamic Ribbon Shredder Flowers Bow?