ડબલ્યુટોપી બરાબર રિબન કટકા છે?
મીની મશીનો કે જે ભેટ વીંટવાનું માટે રિબન નવી શૈલી અને રિબન ડિઝાઇન બનાવવા. રિબન કટકા is called ribbon splitter, રિબન કાપવાની સાધન, રિબન slitting સાધન. અનન્ય શૈલી સરળતાથી આકર્ષિત કરી શકો છો, that’s why everyone needs it. બજારોમાં પ્રકારના નાના-નાના ટૂકડાઓમાં ઘોડાની લગામ ઘણો ઉપલબ્ધ છે, પરંતુ અમે રિબન કટકા માટે સારી ગુણવત્તા રિબન ઓફર. આ ખરીદો તમે રિબન ના curl અને ઊંચુંનીચું થતું શૈલી બનાવી શકો છો.

Unique shape and design

Through this website, you can find easily a good attractive shape of ribbon which makes your gift more charm full. For ordering just mention the type and width of ribbon that you need most. A ribbon is basic elements which make your gift an attractive look.
આરએસપીએસી Ribbon Shredder Tool makes your gift a unique look and your wrapping has special effects which attract everybody. Various colors of ribbon are available. There is four style of ribbon design that is one-sided design, two sides design, metal teeth, and plastic teeth. To meet the customer requirements in each design, we also have different colors and size of ribbon.

Use of આરએસપીએસી ribbon shredders

You can easily use the curling ribbon splitter machine it is not a harmful product .weaving shredding and curling shredding is mostly used. Some models of ribbon design are still under developing. Just remember the following steps in mind while using the ribbon shredders.

  • Inset the ribbon on it
  • Slowly pull upward the ribbon
  • Check the design.

Ribbon Shredder Catalogue Request

For ordering a catalog request, log in catalog download page click here >>, and simply fill the form .we just need your personal data. In catalog many designs of wrapping a gift are mention. For subscribe your information is required, your personal data is saved over here. કોઈપણ સમયે તમે સરળતાથી અનસબ્સ્ક્રાઇબ કરી શકો છો.

Contact us

The Honstar Gift Wrapping Co, LTD this is a professional manufacturing company which supplies Ribbon shredder.For better decoration of gift wrapping plays important part For Ribbon shredder order simply contact us.
We also have live chat system so our clients can’t face any kind of trouble for ordering.

આરએસપીએસી
તમારા પેકિંગ માટે કટકા કરનાર રિબન