જો તમે માછલી નથી તો આ ક્ષેત્ર ખાલી છોડી દો

ઘર/જો તમે માછલી નથી તો આ ક્ષેત્ર ખાલી છોડી દો