ಪಕ್ಷಿ ನಿವಾರಕ ಸ್ಕೇರ್ ಟೇಪ್

ಮನೆ/ಪಕ್ಷಿ ನಿವಾರಕ ಸ್ಕೇರ್ ಟೇಪ್