ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ರಿಬ್ಬನ್ ಛೇದಕ

ಮನೆ/ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ರಿಬ್ಬನ್ ಛೇದಕ