கையால் சரிசெய்யக்கூடிய மர சோப்பு அச்சு

வீடு/கையால் சரிசெய்யக்கூடிய மர சோப்பு அச்சு