చేతితో తయారు చేసిన సర్దుబాటు చెక్క సబ్బు అచ్చు

హోమ్/చేతితో తయారు చేసిన సర్దుబాటు చెక్క సబ్బు అచ్చు