Fetuʻutaki Mai Kiate Kimautolu.

ʻOku hounga kiate kimautolu hoʻomou tokanga ke tokoni. Ko ia te mau lava ʻo ʻave hoʻomou ngaahi fehuʻi pau ki he potungāue pe mēmipa totonu ʻo e potungāué pe timí, kātaki ʻo fai ha fili mei he ngaahi meʻa ʻi laló. ʻE vavé ni pē haʻamau fetuʻutaki atu kiate koe!

Ki he ngaahi fehuʻi ʻoku fie maʻu ke tali vave ki aí, kātaki ʻo vakai ki heʻetau Peesi FAQ pe
uiuiʻi +86-769-82521007, Mōnite ki he Falaite mei he 9 ke 6 pm fakafuofuaʻi.

NGAAHI FEHUʻI ʻI HE

Muimuiʻi ʻEku ʻOtá

Ngaahi Fakaʻekeʻeke ki he ʻOta Foʻoú

Retailers foʻou

Retailer lolotonga

Tānaki Mai