Ko e ha ʻa e loufau Shredder matalaʻiʻakau? Mo e founga ke Faʻu ai ha Longomoʻui Loufau Shredder kaufana matalaʻiʻakau?founga ke ngaohi ʻaki ha kaufana kosikosi loufau,Meʻangāue Ki Hono Kosikosi ʻo e Pepá,ngaahi fakakaukau ki hono faʻo ʻo e meʻaʻ

Te ke Fie Maʻu

  • Loufau stripper
  • (www.ribbon-shredder.com)
    Loufau Poliesitā – 2〃
    (colours fili pe ʻe ua)(Ngaahi Kato ʻi he Vahefonuá)
  • Tepi fakatafaʻaki ua
  • Toʻo e tepi
  • Helekosi
Ko ha mioʻi fakaonopooni ke punou
ʻaki hotau fakaofo meʻangāue ki hono toʻo e loufaú,
ʻoku ʻikai totonu ke kofukofuʻi ha meʻaʻofa
ka ʻikai ʻeni. ʻI he ngāue ko ʻení ʻokú ke
ʻe ako founga ke ngaohi ʻaki ha kaufana intricately fakaʻofoʻofa.

Sitepu 1:
Kosi ha ngaahi ta ʻe tolu ʻo e colour takitaha ʻo e loufau fakafuofuaʻi fakafuofua
15cm/6〃 lōloa. Te ke lava ʻo ngaohi ʻa e kaufana ko ʻeni ʻaki ʻa e loufau colour.

Sitepu 2:
Tuku ʻa e 2cm/1〃 ʻi he tafaʻaki takitaha.
Tuku ʻa e laʻi pepa loufau ʻuluaki ʻi he vahaʻa ʻo e nifo ʻo e loufau stripper.

Fakaʻaongaʻi foki ʻa e fakamalohiʻi ʻi he stripper pea toʻo ʻa e loufau
ʻoua naʻa toʻo e loufaú mei he ngataʻangá.
Kofukofuʻi Culring loufau Strippers, Loufau Shredder Curler tool ki hono kofukofuʻi ʻo e meʻaʻofa

TOKONI – Ueʻi fakalelei ʻa e loufau ʻi he loufau shredder ke fakapapauʻi ʻoku ʻikai kosikosi e loufau
ki he ngataʻangá.

Sitepu 3:
Toe fai pē ʻa e meʻa tatau ki he ngaahi laʻipepa loufau kotoa ʻe onó.

Sitepu 4:
Pelu ua ʻa e loufau kuo mole pea mioʻi ʻa e loufau ʻi he ʻuluʻi ʻapitanga. ʻE
fakatupu ha ola fakaʻofoʻofa ʻo e matalaʻiʻakaú.
Loufau Stripper Curler Tools,Lipine Curler,Loufau Shredder,Meʻangaue Splitter Loufau

Sitepu 5:
Fakaʻaongaʻi ha tepi mahino ki he fakavaʻe ʻo e loufau ke faʻu ʻaki ha tefito malohi.
Fakaʻaongaʻi ʻa e tepi fakatafaʻaki ua ʻi he tefito pea toʻo ʻa e tafaʻaki ki tuʻa.

Sitepu 6: Toʻo ha konga loufau ʻe taha ʻo e loufau kuo mole pea havili takai
ko e tepi fakatafaʻaki ua. Fakaʻaongaʻi ha tepi mahino ki he tefito.
Loufau Haehae mo Curl,Loufau Shredder,Loufau Stripper,Ngaahi Fakakaukau ki Hono Faʻo e Meʻaʻofa Angamahení
Toe fai pe ʻa e meʻa tatau ki he toenga ʻo e ngaahi loufau kuo toʻo pea fakaʻosi ʻaki ʻa e
tepi ʻoku fakatafaʻaki ua.

Sitepu 7:
Toʻo ha laʻi loufau fakafuofua ki he 15cm/6〃long pea toʻo kotoa ʻa e hala
ko e ngataʻangá ʻokú ne faʻu ha fanga kiʻi kongokonga loufau manifi.

Sitepu 8:
Mioʻi ʻa e laʻi pepa loufau kuo kosikosi ʻi he tepi fakatafaʻaki ua pea faifai pea malu
ʻaki ha tepi mahino.

Sitepu 9:
ʻAi ha kiʻi kosi siʻisiʻi ʻi he tafaʻaki ki lalo ʻo e tefitoʻi līpiné. Fakapapauʻi ʻoku siʻisiʻi ʻa e kosi,
ʻoua naʻa tuʻusi ʻo fuʻu loloto mo māmālie hoʻo vaheʻí, ʻoua ʻe vahevahe loloto ʻa e loufaú.Meʻaʻofa Kilisimasi kofukofuʻi e loufau lelei taha Shredder Curler meʻangaue ki hono kofukofuʻi ʻo e meʻaʻofa ngaahi fakakaukau