NGAAHI FEHUʻI ʻI HE.

Honstar loufau Shredder ko ha meʻa faingofua ke fakaʻaongaʻi, mo e ʻofá, koloa, ʻoku mau ʻiloʻi ʻoku ke haʻisia ke fai ha ngaahi fehuʻi. Ko e feituʻu ʻeni ʻoku tau feinga ke tali ai kinautolu. ʻOku totonu nai ke ʻi ai haʻo fehuʻi pau ange ʻokú ke fie maʻu ke tali, kātaki ʻo ongoʻi tauʻatāina ke fetuʻutaki mai kiate kimautolu. Ngaahi fehuʻi kotoa pē, mo e fakahikihiki, ʻoku talitali lelei.

Ngaahi fehuʻi.

Ngaahi Talí.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Ko e ha e faʻahinga loufau ʻoku ngaue ʻaki ʻe he shredder ʻi he?
ʻOku ngaue lahi ʻemau meʻangaue shredder ʻi polypropylene loufau.
Tautautefito ki he loufau ʻoku ʻikai fakamilemila, hangē ko e fefeká, pākí loufau. Pea kapau ʻoku fie maʻu ke ke haehae fakamilemila loufau, hangē ko e holograph, meʻa meʻa, loufau iridescent, te tau fokotuʻu atu ʻi he angaʻofa ʻa e maama lanu mata ʻaki ʻa e founga nifo ukamea.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Ko e ha hoʻo foʻi lea uta?
ʻOku mau ʻota ʻo fakafou ʻi he USPS, Te mau ʻoatu ha ʻimeili mo hoʻo fika muimuiʻi ʻo e uta ʻi he taimi pe kuo fai ai e ngaue ki hoʻo ʻota. Ko e ngaahi ʻota naʻe maʻu hili ʻa e 2pm fakafuofuaʻi ʻe faʻa ʻave ia ʻi he ʻaho ngaue ko ʻeni (Mon-laʻaa).

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
ʻOku toe ʻi ai nai ha faʻahinga meʻa ke hu ki ai ke ʻota e loufau shredder?
ʻIo, ʻoku mau fakatau atu ʻi he ʻAmasoni, Ebay mo Etsy. Ako lahi ange pea maʻu hotau fehokotakiʻangá.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
ʻOku hanga nai ʻe hoʻo vaka shredder ʻi tuʻa ʻi he US?
ʻIo, ʻoku tau fakatau atu he funga ʻo e māmaní.

Ko ha falekoloa au pea ʻoku ou fie fakatau atu e loufau shredder. ʻE founga fefe haʻaku kamata?
ʻOku teu ke maʻu ʻe homou falekoloa ha founga lelei ange. Kātaki ʻo fetuʻutaki hangatonu mai ke mau talanoa lahi ange. .

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Fakafolau Mai & Fakafoki

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
ʻE anga fēfē haʻaku fetuʻutaki mo koe?
Ala mai kiate kimautolu ʻi he ʻInitanetí pe ʻĪmeili mai kiate kimautolu [email protected] / [email protected], FAʻAHINGA TAIMI PĒ

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Ko e hā hoʻo tuʻutuʻuni ke fakafoki maí?
Kapau ʻoku ʻikai 100% fiemalie ʻi hoʻo loufau shredder, fakafoki pe ia. ʻOku mau ʻoatu ha ʻaho ʻe 15, fakapapauʻi ʻo e paʻanga. ʻOku ʻuhinga ʻeni ki he ngaahi koloa ʻoku fakatau ʻi he ribbon-shredder.com pe. ʻOku totonu ke fakafoki ʻa e ngaahi koloa ʻoku fakatau mai ʻi ha feituʻu kehe ki he feituʻu naʻa nau fakatau ai ʻa e ʻuluaki feituʻu naʻa nau.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————